Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de virtuele tickets (e-Tickets) die de Aeroclub Nistelrode verkoopt op haar website.
 2. Omdat de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Artikel 2 - Het aanbod
 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Aeroclub Nistelrode niet.
Artikel 3 - De overeenkomst
 1. Omdat de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Aeroclub Nistelrode onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Aeroclub Nistelrode is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Voor het niet (correct) ontvangen van deze bevestiging door toedoen van de consument, is de Aeroclub Nistelrode niet aansprakelijk.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Artikel 4 - Herroepingsrecht
 1. Met de aankoop van een e-Ticket geeft de consument aan op de hoogte te zijn dat een digitaal ticket niet te herroepen is, en dat restitutie niet mogelijk is.
 2. Het inwisselen van een e-Ticket tegen contanten, consumpties of elke andere zaak, afgezien van een kennismakingsvlucht, is niet mogelijk.
Artikel 5 - De prijs
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. De prijs van een e-Ticket is hetzelfde als van een dergelijk papieren ticket, te verkrijgen in de clubkantine van de Aeroclub Nistelrode.
 3. De Aeroclub Nistelrode is gerechtigd om haar prijzen ten alle tijden aan te passen, in acht nemend haar eigen onkosten aan de kennismakingsvluchten.
Artikel 6 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de consument de aankoop direct te betalen door middel van de aangeboden betaalmogelijkheden. Dit betreft iDeal.
 2. Een betaling aan de Aeroclub Nistelrode via iDeal wordt verricht via de betaalmodule van Sisow. Transactiekosten veroorzaakt door de externe betaling is voor de rekening van de Aeroclub Nistelrode.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
Artikel 7 – Verzilvering
 1. Een e-Ticket aangekocht op de website van de Aeroclub Nistelrode is te verzilveren onder dezelfde voorwaarden als papieren tickets aangekocht bij de Aeroclub Nistelrode.
 2. Een (e-)Ticket is te verzilveren op een weekenddag in de periode maart tot en met oktober.
 3. Een (e-)Ticket is geldig voor één (1) kennismakingsvlucht bij de Aeroclub Nistelrode en is bedoeld als kennismaking met de zweefvliegsport. Een kennismakingsvlucht duurt maximaal 15 minuten. De exacte duur van een kennismakingsvlucht is niet te bepalen, waardoor daar geen rechten aan ontleend kunnen worden.
 4. Voor het gebruikt van een (e-)Ticket bij de Aeroclub Nistelrode wordt aangeraden om vooraf een afspraak te maken, op de dag zelf. Afspraken kunnen niet gepland worden in het vooruit, dit omdat de vliegmogelijkheid niet altijd verzekerd is en dit te bepalen is door een vlieginstructeur van de Aeroclub Nistelrode.
 5. Een (e-)Ticket is, vanwege administratieve redenen, geldig vanaf één dag na de aankoopdatum, tot een jaar na dato. Daarna vervalt de geldigheid van een ticket.